Opravy kostela

V „Pamětní knize“ je uveden termín pro zahájení prvních oprav rok 1919. V té době zde působil farář P. Jakub Hudeček. V tomto roce byl kostel ještě opatřen novou výmalbou, kterou provedl uherskohradišťský malíř Rudolf Kubíček za 7 500 K. Podobnou výmalbu, tento malíř, zhotovil v kapli východního obřadu sv. Cyrila a Metoděje, lidově nazývané „Cyrilkou“ na Velehradě již v roce 1908.

Další opravy prováděl stavitel Koch rovněž z Uherského Hradiště. Byla položena v presbytáři a kapli nová šamotová dlažba. V chrámové lodi byla položena dlažba cementová. Oprava byla pořízena nákladem celkové částky 18 000 K.

V roce 1921 byly opraveny varhany a to tak, že byly píšťaly vyměněny za nové. Opravu varhan provedl Strmiska z Uherského Hradiště. Za opravu si účtoval 3 600 K.
Na jaře v roce 1930 byla provedena oprava věže. Věž byla pokryta měděným plechem, kříž a báně byly pozlaceny. Byl nainstalován nový hromosvod, byla opravena střecha a okapy.

Za P. Richard Němčáka, v roce 1954 po svátku sv. Anny, byly zahájeny práce na opravě kostela. Byla opravena střešní krytina.

V opravě se pokračovalo na jaře v roce 1955. Byla pořízena nové fasáda a kostel byl olíčen včetně věže. Byl zhotoven betonový sokl, byla natřena okna, opraveny dveře, opraveny varhany, opraven kůr a natřeny lavice. Oprava kostela byla ukončena v červnu 1955.

V roce 1965, za působení faráře P. Rudolfa Matěny, byla opravena střecha a natřeny dveře do kostela z vnější strany. Na oltářích a rámech obrazů Křížové cesty byly připevněny vyřezávané ozdoby, které byly ulámány po létech čištění. Jesličky byly umístěny do výklenku chrámové lodi. Zpovědnice byla přemístěna vpravo pod kůr.

V roce 1966 byly natřeny okapy. Ve stejném roce byl zrestaurován obraz sv. Anny na hlavním oltáři. Na Božím hrobě byla opravena soška Vzkříšení a byl opraven kříž pod kůrem. Dále byla vymalována chrámová předsíň, schodiště na kůr a současně byla opravena porušená malba v kostele. K elektrickému pohonu zvonů byly nainstalovány odrušovací kondenzátory. Kondenzátory se neosvědčily, protože krátce po jejich nainstalování došlo ke spálení jednoho z elektromotorů elektrického pohonu zvonů. Byl opraven kamenný kříž při silnici do Babic a hlavní kříž – památník padlým na hřbitově.

V roce 1967 byl opraven kříž při cestě ke kravínu, který byl poškozen větví ulomenou z lípy stojící vedle něho. Dále byla opravena krytina věže a střechy. Byl opraven Boží hrob, trůnek byl upraven na svatostánek, celý byl nově nafládrován a vyzlacen. Tělo Páně bylo nově polychromováno. Nově polychromována byla socha Ježíše Krista na kříži pod kůrem. Kříž byl pořízen nový. Na rámech obrazů křížové cesty byla doplněna tři chybějící raménka. Byly opraveny a polychromovány čtyři sošky andělů na hlavním oltáři, dále sochy sv. Petra a Pavla a beránka na svatostánku. Rovněž byly polychromovány a zlaceny sochy Neposkvrněného srdce P. Marie, sv. Josefa, sv. Antonína a Piety. Oprava soch byla provedena podle původní polychromie. Bylo opraveno pseudogotické ciborium. Byla opravena malba v kostele Martinem Maňáskem z Traplic. Bylo nainstalováno automatické zvonění, které bylo řízeno hodinami v sakristii, ke zvonu „Cyril a Metoděj“.

V roce 1968 byly nově polychromovány a vyzlaceny sochy Božského srdce Páně, Krista Pána krví se potícího a P. Marie lurdské. Úpravy provedl Vítězslav Martiňák z Uherského Hradiště. V květnu 1968 byly opraveny varhany, byl na nich doplněn rejstřík tremolo. Úpravu varhan provedl Jaroslav Juřík u Uherského Brodu. Pro osvětlení hlavního oltáře byly nainstalovány dva reflektory. U zvonu „Václav“ byl opraven přerušovač tahu motoru.

V roce 1969 byly opraveny a vyzlaceny rámy obrazů Křížové cesty. Práci provedl V. Martiňák.

V roce 1970 byla provedena oprava fládrování oltářů. Po vyčistění byly oltáře vyzlaceny pravým dukátovým zlatem. Dále byla zrestaurována kazatelna, mřížka před oltářem a křtitelnice. Restaurátorské práce provedl Milan Vlček, akademický sochař z Brna přes Památkový úřad.

V roce 1977, za působení faráře P. Jana Čechala, byly opraveny věžní hodiny. Opravu provedl Ladislav Daněk z Troubek nad Bečvou. Dále byl opraven kříž stojící před kostelem a základní kámen kostela. Opravu provedl sochař Luboš Ludvík.

V roce 1981 v březnu byla i přes velký odpor věřících rozebrána kazatelna, aby z ní byl zhotoven obětní stůl. Nový oltář tváří k lidu zhotovil v roce 1985 Antonín Mikeš, modelář dřeva z Čech u Přerova za 50 000 Kčs.

V květnu 1991, za působnosti administrátora farnosti P. Františka Adamce, byla provedena generální oprava střechy. Původní krytiny břidlice a šindel vespod byly odstraněny, byly opraveny dřevomorkou napadené krovy, vyměněny všechny laty a střecha byla pokryta novými falcovými taškami. Byly zavěšeny nové okapy a svody, oplechovány římsy, vše je z měděného plechu.

V roce 1993, za působení faráře P. Zdeňka Zlámala, byla provedena nová elektroinstalace osvětlení kostela a vytápění akumulačními kamny a kanalizace kolem kostela. V rámci rekonstrukce osvětlení byly z chrámové lodi odstraněny dva křišťálové lustry a věčné světlo bylo přemístěno ze středu před oltářem na zeď vlevo oltáře.

V březnu 1997 byly vyměněny věžní hodiny za nové firmou Elekon Vyškov v ceně 147 505 Kč. Moderní osvětlení provedly Technické služby Uherské Hradiště nákladem 47 423 Kč. Občané přispěli na věžní hodiny sbírkou 10 153 Kč. Od Velikonočních svátků, které připadly na 30. 3. 1997, odbíjejí každou půl a celou hodinu, v noci jsou ciferníky věžních hodin osvětleny.

V roce 2000 byla provedena výměna oken a okapových rour a rovněž v roce 2000 byla provedena oprava části střechy kostela.

V roce 2001 bylo započato s výmalbou kostela, na kterou byla vyhlášena sbírka, a občané přispěli částkou 103 507 korun. Barevná výmalba s byzantskými motivy z roku 1919 je hodně ojedinělá. O něco starší výmalba v tomto stylu, z roku 1908, od stejného malíře Rudolfa Kubíčka, je k vidění už pouze v kapli východního obřadu sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Výmalba kostela, která v té době stála 7 500 korun a na místech, kde nebyla poškozena zatékáním a zásahem do zdí při nové elektroinstalaci vydržela čitelná až do roku 2001, byla nyní obnovena za cenu 1 300 000 korun.

Následně byla ještě provedena oprava fasády kostela.