Popis interiéru kostela

Hlavni oltář, který je dílem řezbáře Antonína Čuby z Přerova. Je sestaven ze svatostánku, který stojí na menze. Po obou stranách svatostánku jsou sochy dvou barokních andělů. Krajní sochy jsou vysoké přibližně 50 cm a sochy při tabernáklu jsou vysoké asi 60 cm. Nad svatostánkem je umístěn obraz sv. Anny od malíře Josefa Zeleného z Brna. Obraz je zarámován v rámu tvaru portálku lomeného oblouku. Nad rámem obrazu je trojúhelníkový štít se čtyřlístkem. Nad štítem je jako nástavba lomený oblouk s kružbou uvnitř a je zakončen fiálou. Další fiály jsou po obou stranách oblouku. Po dvou stranách oltářního obrazu jsou užší a nižší portálky tvaru lomeného oblouku s kružbou. Nad každým z nich je malý trojúhelníkový štít, který je ukončen fiálou. Po obou stranách štítu jsou delší hranaté sloupky, které jsou zakončeny fiálami s kraby, kytkou a poupětem. Před portálky jsou na podstavcích, které tvoří tordované dříky umístěny barokní sochy. Vpravo je to socha sv. Petra a vlevo socha sv. Pavla.

Asi 3,5 m před oltářem stojí obětní stůl, který byl v roce 1981 zhotoven z dílů vybraných ze zrušené kazatelny. Kazatelna byla svým zdobením sladěna s hlavním oltářem. Boční oltáře, které jsou umístěny po obou vnějších stranách triumfálního oblouku, tedy v chrámové lodi, jsou svým tvarem podobny hlavnímu oltáři. Na pravém oltáři je obraz sv. Cyrila a Metoděje a na levém oltáři je obraz sv. Anežky České. Obrazy jsou zarámovány v rámech tvaru lomeného oblouku, nad ním je trojúhelníkový štít s trojlístkem. Po obou krajích štítu a na jeho vrcholu jsou fiály. K oběma stranám obrazu, shodně jako u hlavního oltáře jsou přisazeny úzké portálky tvaru 1omeného oblouku. Ukončeny jsou třemi fiálami. Portálky jsou prázdné, s dřevěnou výplní. Obrazy křížové cesty jsou v rámech, které jsou podobny zmenšeným rámům obrazů na bočních oltářích. Hlavní oltář a boční oltáře jsou s největší pravděpodobností dílem jednoho řezbáře. Rukopis rámů obrazů Křížové cesty je odlišný, i když se zhotovitel držel jednotné předlohy. Presbytář byl oddělen od chrámové lodi mřížkou, kterou tvořily barokní balustry. Mřížka byla spolu s kazatelnou odstraněna v roce 1981 při instalaci nového obětního stolu.

K interiéru kostela patří řada soch, o jejichž původu se „Pamětní kniha „ nezmiňuje. Je v ní zmínka o tom, že v roce 1910 byla pořízena křížová cesta, v roce 1911 byly zakoupeny čtyři nové sochy a nový podstavec pod Pietu a v roce 1914 byla objednána socha P. Marie lurdské a nové jesličky. O které sochy se v roce 1911 jednalo a od koho byly zakoupeny, se už dnes nedovíme.

V roce 1967 byla v předsíni kostela umístěna socha sv. Jana Sarkandra, nyní se nachází v boční kapli. Socha byla přivezena z kostela v Jalubí a pocházela ze zrušeného kostela někde v pohraničí. V tomto roce byla zakoupena soška zvonícího kapucínka s pokladničkou k jesličkám. Uvnitř chrámové lodi se vpravo pod kůrem nachází socha Krista Pána, krví se potícího. Naproti vlevo je sousoší Piety. Pod kůrem je na sloupu zavěšen větší kříž se sochou Ježíše Krista. Další socha Ježíše Krista je v Božím hrobu, který se nachází v boční kapli, která je naproti sakristie. Vpravo v chrámové lodi je na stěně na podstavci socha sv. Antonína. Naproti vlevo je socha sv. Josefa. Dále vpravo při pohledu k oltáři s obrazem sv. Cyrila a Metoděje je na stěně socha Božího srdce Páně a na protější straně je socha Neposkvrněného srdce P. Marie.